Giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp được gia hạn nhiều lần, mỗi lần có thời hạn 5 năm
Trước khi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết hiệu lực 3 tháng, doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải thực hiện thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
Doanh nghiệp bán hàng đa cấp được gia hạn  đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trong trường hợp đáp ứng các điều kiện quy định về đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

giay-chung-nhan-ban-hang-da-cap

Hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bao gồm:

– Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu;

– Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản in Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia hoặc bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;

– Tài liệu chứng minh vốn pháp định;

– Danh sách và bản sao được chứng thực giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ;

– Trong trường hợp có thay đổi so với lần sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận  hoạt động bán hàng đa cấp gần nhất thì cần có thêm các tài liệu: 02 (hai) bộ tài liệu liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp; Các tài liệu liên quan đến hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp của doanh nghiệp; Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy xác nhận hoặc Chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện;

– Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh và việc chấp hành các quy định của pháp luật trong 05 (năm) năm kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Trình tự, thủ tục gia hạn:

Trình tự, thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được pháp luật quy định giống như trình tự cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp như sau:

– Tiếp nhận hồ sơ;

– Thẩm định hồ sơ;

– Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý cạnh tranh và gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đến các Sở Công Thương trên toàn quốc.