Hiện nay, có rất nhiều độc giả thắc mắc về việc viết đơn thuận tình ly hôn như thế nào cho đúng, đầy đủ nội dung và để Tòa án chấp thuận. Như theo quy định pháp luật hiện hành việc viết đơn thuận tình ly hôn phải luôn đảm bảo những thông tin cơ bản.

Về mẫu đơn thuận tình ly hôn:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,

 NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

 

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN………………………………

 

Chúng tôi là:

Họ và tên vợ: …..

Sinh ngày … tháng … năm  …

Chứng minh thư số: ……. cấp ngày …………. tại …………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………….

Chỗ ở hiện nay: ………….

Nghề nghiệp: …………..

Địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc: …………….

Họ và tên chồng: …………..

Sinh ngày … tháng … năm …

Chứng minh thư số: ……………. cấp ngày ………….. tại CA ………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………

Chỗ ở hiện nay: …………..

Nghề nghiệp: ……………

Địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc: ………………

Xin trình bày với quý Tòa một việc như sau:

Chúng tôi đăng ký kết hôn ngày … tháng … năm ….. Tại UBND ……………. Giấy đăng ký kết hôn số …, quyển số  ……  do UBND phường ………… cấp.

Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Toà án nhân dân ….. công nhận thuận tình ly hôn, lý do:

Chúng tôi kết hôn vào năm………………………………………………………………

Vì vậy chúng tôi làm đơn này mong Quý Tòa xem xét giải quyết cho chúng tôi được ly hôn và công nhận sự tự nguyện thoả thuận của chúng tôi, cụ thể như sau:

  • Về con chung có (chưa có): …………………………………………………………………..
  •  Chúng tôi đã thoả thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau:

………………………………………………………………………………………………

  • Về tài sản chung: chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận chia như sau:

……………………………………………………………………………………………

(Nếu không có tài sản chung thì ghi không có tài sản chung)

  • Về nhà ở chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

………………………………………………………………………………………

(Nếu không có nhà ở thì ghi không có)

  • Về vay nợ: Vợ chồng tôi tự thỏa thuận như sau:

……………………………………………………………………………………………

(Nếu không có vay nợ thì ghi không có)

          Kính đề nghị Quý Tòa xem xét.

     ………., ngày … tháng … năm…

Người vợ                                                                              Người chồng

Hướng dẫn viết đơn thuận tình ly hôn

a,Thông tin kết hôn (lấy thông tin theo Đăng ký kết hôn): thời gian, địa điểm kết hôn,…   Thông tin về tình hình hiện tại: hai bên đang sống chung hay ly thân? ly thân bao lâu? mâu thuẫn chính? mâu thuẫn khác dẫn tới quyết định ly hôn?   Nỗ lực tự hòa giải (nếu có): đã cố gắng hòa giải thế nào? trong thời gian bao lâu?   Kết luận: hai bên đồng ý thuận tình ly hôn, đề nghị tòa công nhận việc thuận tình ly hôn.

b,Phần con chung, riêng:

– Nếu đã có con chung ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng năm sinh…), ghi rõ thỏa thuận của hai bên về quyền và nghĩa vụ với các con.

– Nếu một trong hai bên hoặc cả hai bên có con riêng thì ghi rõ thông tin các con, thỏa thuận của hai bên về quyền và nghĩa vụ với các con.

-Nếu chưa có con thì ghi rõ chưa có con.

c,Phần tài sản chung:

–  Những tài sản nào cần tòa án công nhận sự phân chia thì ghi thông tin chi tiết về tài sản và thỏa thuận phân chia của hai bên. (nhà, đất, những tài sản đồng sở hữu,…)

– Nếu không có tài sản chung thì ghi rõ không có tài sản chung.

d,Phần nợ chung:

– Nếu hai bên có nợ chung cần tòa xác nhận về nghĩa vụ trả nợ, ghi cụ thể về khoản nợ (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ…) và thỏa thuận phân chia nghĩa vụ trả nợ.

– Nếu không có nợ chung ghi rõ không có nợ chung.

Nếu bạn còn thấy khó khăn thì có thể sử dụng ngay Dịch vụ giải quyết ly hôn nhanh và Dịch vụ ly hôn trọn gói toàn quốc