Theo điều 93 Luật đất đai năm 2013 quy định về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư như sau:

–  Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi.

–  Trường hợp cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường chậm chi trả thì khi thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi, ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì người có đất thu hồi còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả.

–  Trường hợp người có đất thu hồi không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì tiền bồi thường, hỗ trợ được gửi vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước.

–  Người sử dụng đất được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật thì phải trừ đi khoản tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính vào số tiền được bồi thường để hoàn trả ngân sách nhà nước.

chi-tra-tien-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu

Có thể thấy thời hạn để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền  cũng như các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường là không quá lâu. Việc quy định thời gian như vậy nhằm bảo đảm việc hỗ trợ cũng như là cuộc sống của người dân một cách kịp thời và hiệu quả.

Việc các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường nhưng bồi thường chậm thì người có đất bị thu hồi còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế. Việc quy định như vậy là để nhằm phòng tránh trường hợp việc bồi thường không kịp thời gây ra thiệt hại cho người bị thu hôi đất. Đặc biệt quy định này còn để áp đặt trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

Đối với trường hợp người có đất thu hồi không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì tiền bồi thường, hỗ trợ được gửi vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước. Quy định này nhằm tránh trường hợp các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình sử dụng các khoản bồi thường hay hỗ trợ vào mục đích cá nhân.