Sau khi nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ, Doanh nghiệp có thể nộp đơn xin sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ hoặc chủ đơn chủ động bổ sung. Tuy nhiên chỉ được sửa đổi, bổ sung trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn, từ chối cấp văn bằng bảo hộ/quyết định cấp văn bằng bảo hộ

Quy trình thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu

Căn cứ pháp lý :

– Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009;

– Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

– Nghị định số 122/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;

– Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;

– Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;

– Thông tư số 263/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Hồ sơ bao gồm :

– Tờ khai sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu (02 bản);

– Công văn xin sửa đổi, bổ sung đăng ký nhãn hiệu.

– Giấy giới thiệu (Newvision Law làm đại diện).

– Chứng tờ chứng minh sự thay đổi.

∗ Lưu ý:

– Trường hợp sửa đổi mẫu nhãn hiệu, hồ sơ phải kèm theo 05 mẫu nhãn hiệu mới, và bản mô tả nhãn hiệu.

– Trường hợp sửa đổi, bổ sung nhóm sản phẩm, dịch vụ, hồ sơ kèm theo danh mục sản phẩm, dịch vụ sau khi sửa đổi.

Quy trình thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu

Bước 1: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ một bộ hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm những giấy tờ, tài liệu nêu trên, tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại cửa số (2) “Bộ phận một cửa” trên Cục Sở hữu trí tuệ.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

Vì là trường hợp sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu, do đó, quá trình xử lý giải quyết sửa đổi bổ sung đơn đăng ký tương ứng với quá trình xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu tương ứng, nhưng thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi, bổ sung không được vượt quá 1/3 thời hạn thẩm định tương ứng.

Như vậy, thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn cụ thể như sau:

– Thẩm định hình thức: không được vược quá 1/3 tháng kể từ ngày nộp đơn.

– Thẩm định nội dung: không quá 3 tháng kể từ ngày công bố đơn hợp lệ.

Lệ phí nhà nước:

Theo quy định mới nhất tại Thông tư số 263/2017/TT-BTC và chính thức được áp dụng từ 01/01/2017 quy định các khoản lệ phí chủ đơn phải nộp đối với hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

– Lệ phí công bố: 120.000 đồng

– Phí thẩm định: 160.000 đồng

Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu trước khi có thông báo chấp nhận đơn hợp lệ không phải nộp lệ phí công bố.