Luật

Luật giám sát và đánh giá đầu tư 2009

Luật giám sát và đánh giá đầu tư 2009

Công ty luật Newvision Law xin gửi tới quý khách hàng Luật giám sát và đánh giá đầu tư 2009. Các bạn có thể dowload Luật giám sát và đánh giá đầu tư 2009 theo đường dẫn phía dưới.

Chi tiết »

Điều lệ công đoàn Việt Nam

Điều lệ công đoàn Việt Nam

Công ty luật Newvsion Law xin gửi tới quý khách hàng Điều lệ công đoàn Việt Nam. Các bạn có thể tham khảo Điều lệ công đoàn Việt Nam và dowload theo đường dẫn phía dưới do chúng tôi cung cấp Điều lệ công đoàn Việt Nam  

Chi tiết »

Bộ luật lao động sửa đổi năm 2007

Bộ luật lao động sửa đổi năm 2007

Công ty luật Newvsion Law xin gửi tới quý khách hàng Bộ luật lao động sửa đổi năm 2007. Các bạn có thể dowload và tải xuống Bộ luật lao động sửa đổi năm 2007 theo đường dẫn phía dưới. Bộ luật lao động sửa đổi năm 2007

Chi tiết »

Bộ luật lao động sửa đổi 2006

Bộ luật lao động sửa đổi 2006

Công ty luật Newvsion Law xin gửi tới quý khách hàng Bộ luật lao động sửa đổi 2006. Các bạn có thể dowload và tải xuống Bộ luật lao động sửa đổi 2006 theo đường dẫn phía dưới. Bộ luật lao động sửa đổi 2006  

Chi tiết »

Bộ luật lao động sửa đổi 2002 – Newvision Law

Bộ luật lao động sửa đổi 2002 – Newvision Law

Công ty luật Newvision Law xin gửi tới quý khách hàng BLLD sửa đổi 2002. Các bạn có thể dowload và tải xuống BLLD sửa đổi 2002 theo đường dẫn phía dưới do chúng tôi cung cấp. Luật lao động sửa đổi 2002

Chi tiết »

Bộ luật lao động 1994 – Newvision Law

Bộ luật lao động 1994 – Newvision Law

Công ty luật Newvison Law xin gửi tới quý khách hàng BLLD 1994. Các bạn có thể dowload và tải xuống BLLD 1994 theo đường dẫn phía dưới do chúng tôi chung cấp.

Chi tiết »

Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005

Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005

  LUẬT THƯƠNG MẠI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 36/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005   Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hoạt động thương mại.

Chi tiết »

Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

LUẬT ĐẦU TƯ SỐ 59/2005/QH11 CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hoạt động đầu tư.

Chi tiết »

Luật điện lực năm 2004 Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004

Luật điện lực năm 2004 Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004

LUẬT ĐIỆN LỰC NĂM 2004 CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 28/2004/QH11 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về điện lực.

Chi tiết »

Luật số 74/2006/QH11 sửa đổi bổ sung một số điều của BLLĐ

Luật số 74/2006/QH11 sửa đổi bổ sung một số điều của BLLĐ

Công ty luật Newvsion Law xin gửi tới quý khách hàng Luật số 74/2006/QH11 sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật lao động của quốc hội khoá xi, kỳ họp thứ 10 ngày 29 tháng 11 năm 2006: >>Mời các bạn tham khảo và tải xuống theo đường dẫn phía dưới của chúng tôi.  

Chi tiết »

Luật nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

Luật nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

LUẬT NHÀ Ở SỐ 56/2005/QH11 CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về nhà ở.

Chi tiết »

Luật số 84/2007/QH11 sửa đổi bổ sung điều 73 của Bộ luật lao động

Luật số 84/2007/QH11 sửa đổi bổ sung điều 73 của Bộ luật lao động

Công ty luật Newvision Law xin gửi tới quý bạn đọc luật sửa đổi bổ sung điều 73 của bộ luật lao động. Các bạn có thể đọc, xem và tham khảo những điều luật theo đường dẫn phía dưới.  

Chi tiết »

*Newvision Law* Luật thuế xuất nhập khẩu năm 2005

*Newvision Law* Luật thuế xuất nhập khẩu năm 2005

LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

Chi tiết »

1
Bạn cần hỗ trợ?