Luật

NEW+! Sửa đổi bổ sung điều 126 Luật nhà ở và điều 121 Luật đất đai

NEW+! Sửa đổi bổ sung điều 126 Luật nhà ở và điều 121 Luật đất đai

LUẬT  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 126 CỦA LUẬT NHÀ Ở VÀ ĐIỀU 121 CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 5 SỐ 34/2009/QH12 NGÀY 18 THÁNG 06 NĂM 2009  

Chi tiết »

Luật thuế Xuất Nhập khẩu năm 2005 có những khó khăn gì ???

Luật thuế Xuất Nhập khẩu năm 2005 có những khó khăn gì ???

Luật thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu năm 2005

Chi tiết »

Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất năm 1994

Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất năm 1994

Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất

Chi tiết »

Luật quản lý thuế năm 2006 của quốc hội số 78/2006/QH11

Luật quản lý thuế năm 2006 của quốc hội số 78/2006/QH11

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ NĂM 2006 CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10 SỐ 78/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006 QUẢN LÝ THUẾ

Chi tiết »

Luật đầu tư năm 2005 được Quốc hội thông qua số 59/2005/QH11

Luật đầu tư năm 2005 được Quốc hội thông qua số 59/2005/QH11

Luật đầu tư năm 2005 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 số 59/2005/QH11 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 Luật số: 59/2005/QH11

Chi tiết »

Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 06 năm 2001

Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 06 năm 2001

Luật di sản Văn Hóa số 28/2001/QH10 do Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2001 nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá; LUẬT DI SẢN VĂN HOÁ SỐ 28/2001/QH10 CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Di sản văn hoá Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là...

Chi tiết »

1
Bạn cần hỗ trợ?