Luật

Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 của Quốc hội khoá XI

Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 của Quốc hội khoá XI

LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN SỐ 63/2006/QH11 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hoạt động kinh doanh bất động sản. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chi tiết »

Luật nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

Luật nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

LUẬT NHÀ Ở SỐ 56/2005/QH11 Ngày 29 tháng 11 năm 2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về nhà ở. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chi tiết »

Luật số 13/2003/QH11 về đất đai thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003

Luật số 13/2003/QH11 về đất đai thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003

LUẬT SỐ 13/2003/QH11 CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VỀ ĐẤT ĐAI Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về quản lý và sử dụng đất đai.   CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chi tiết »

Luật số 34/2009/QH12 của Quốc hội ngày 18 tháng 6 năm 2009

Luật số 34/2009/QH12 của Quốc hội ngày 18 tháng 6 năm 2009

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 126 CỦA LUẬT NHÀ Ở VÀ ĐIỀU 121 CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở số 56/2005/QH11 và Điều 121 của Luật đất đai số 13/2003/QH11.

Chi tiết »

Luật dược 2005 của quốc hội số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005

Luật dược 2005 của quốc hội số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005

LUẬT DƯỢC 2005 CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 34/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hoạt động trong lĩnh vực dược.

Chi tiết »

Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được Quốc hội thông qua

Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được Quốc hội thông qua

LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM NĂM 2000 số 24/2000/QH10 được Quốc hội thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2000 Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm; góp phần thúc đẩy và duy trì sự phát triển bền vững của nền kinh tế – xã hội, ổn định đời sống nhân dân; tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh...

Chi tiết »

Luật lý lịch tư pháp 2009 của quốc hội  ban hành số 28/2009/QH12

Luật lý lịch tư pháp 2009 của quốc hội ban hành số 28/2009/QH12

LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP 2009 CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 5 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật lý lịch tư pháp. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chi tiết »

Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008

Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008

LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM SỐ 24/2008/QH12 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật quốc tịch Việt Nam. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chi tiết »

Luật số 43/2005/QH11 sửa đổi bổ sung về Luật nghĩa vụ quân sự

Luật số 43/2005/QH11 sửa đổi bổ sung về Luật nghĩa vụ quân sự

LUẬT SỐ 43/2005/QH11  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của...

Chi tiết »

Luật hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000

Luật hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH SỐ 22/2000/QH10 NGÀY 09/06/2000 CỦA QUỐC HỘI LỜI NÓI ĐẦU Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Để đề cao vai trò của gia đình trong đời sống xã hội, giữ gìn và...

Chi tiết »

Luật cư trú số 81/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006

Luật cư trú số 81/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006

 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khóa XI, kỳ họp thứ 10 (Từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2006) LUẬT CƯ TRÚ Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về cư trú. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH...

Chi tiết »

Luật bình đẳng giới số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001

Luật bình đẳng giới số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khóa XI, kỳ họp thứ 10 (Từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2006) LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về bình đẳng giới. Chương I NHỮNG...

Chi tiết »

Bộ Luật số 24/2004/QH11 về tố tụng dân sự ngày 15 tháng 6 năm 2004

Bộ Luật số 24/2004/QH11 về tố tụng dân sự ngày 15 tháng 6 năm 2004

BỘ LUẬT SỐ 24/2004/QH11 VỀ TỐ TỤNG DÂN SỰ NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2004 CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Bộ luật này quy định trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự và thi...

Chi tiết »

Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 15 tháng 06 năm 2005

Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 15 tháng 06 năm 2005

BỘ LUẬT DÂN SỰ SỐ 33/2005/QH11 NGÀY 15 THÁNG 06 NĂM 2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Bộ luật này quy định về dân sự. PHẦN THỨ NHẤT                                                                                                                        NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Chương I nhiệm vụ và hiệu lực của Bộ luật dân sự

Chi tiết »

Luật viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009

Luật viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009

LUẬT VIỄN THÔNG SÔ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật viễn thông, Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chi tiết »

1
Bạn cần hỗ trợ?