Luật

Luật thống kê số 04/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003

Luật thống kê số 04/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003

LUẬT THỐNG KÊ SỐ 04/2003/QH11 NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2003 >Mời các bạn tham khảo:  >>Dịch vụ in hóa đơn giái trị gia tăng : http://daotaoketoanthuchanh.vn/dich-vu-in-hoa-don-gia-tri-gia-tang-gia-re-tai-ha-noi.html >>Dịch vụ báo cáo tài chính: http://daotaoketoanthuchanh.vn/dich-vu-bao-cao-tai-chinh-cuoi-nam-uy-tin-newvision.html >>Dịch vụ báo cáo thuế: http://daotaoketoanthuchanh.vn/dich-vu-lam-bao-cao-thue-hang-thang-chuyen-nghiep-gia-re-uy-tin.html  

Chi tiết »

Luật tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23 tháng 1 năm 2009

Luật tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23 tháng 1 năm 2009

LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN SỐ 42/2009/QH12 NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2009 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật tần số vô tuyến điện. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chi tiết »

Luật khoa học và công nghệ số 21/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000

Luật khoa học và công nghệ số 21/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000

 LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA QUỐC HỘI SỐ 21/2000/QH10 NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2000 Khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nền tảng và động lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển nhanh, bền vững đất nước. Để phát triển khoa học và công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về...

Chi tiết »

Luật kiểm toán nhà nước số 37/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005

Luật kiểm toán nhà nước số 37/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005

LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 37/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005 >>>Tham khảo thêm dịch vụ kiểm toán nội bộ in hóa đơn giá trị gia tăng Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm: https://daotaoketoanthuchanh.vn/dich-vu-bao-cao-tai-chinh-cuoi-nam-uy-tin-newvision.html

Chi tiết »

Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Khoá XI, Kỳ Họp Thứ 8 (Từ Ngày 18 Tháng 10 Đến Ngày 29 tháng 11 năm 2005) LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về giao dịch điện tử. Chương...

Chi tiết »

Luật công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006

Luật công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khóa XI, kỳ họp thứ 9 (Từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 29 tháng 6 năm 2006) LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về công nghệ thông tin. Chương...

Chi tiết »

Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11

Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 9 (Từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 29 tháng 6 năm 2006) LUẬT TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT Căn Cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về tiêu chuẩn...

Chi tiết »

Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 khoá XI, kỳ họp quốc hội thứ 8

Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 khoá XI, kỳ họp quốc hội thứ 8

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoá XI, kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2005) LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ SỐ 50/2005/QH11 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về sở hữu trí tuệ.

Chi tiết »

Luật số 36/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ

Luật số 36/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ

LUẬT SỐ 36/2009/QH12 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 5 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11.

Chi tiết »

Luật chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 Khoá XI, kỳ họp thứ 10

Luật chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 Khoá XI, kỳ họp thứ 10

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoá XI, kỳ họp thứ 10 (Từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2006) LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hoạt động chuyển giao công...

Chi tiết »

Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 tại khóa XI, kỳ họp quốc hội thứ 9

Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 tại khóa XI, kỳ họp quốc hội thứ 9

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoá XI, kỳ họp thứ 9 (Từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 29 tháng 6 năm 2006) LUẬT CHỨNG KHOÁN Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về chứng khoán và thị trường chứng...

Chi tiết »

NĐ 26_2005 về định giá tài sản trong HS – Newvison Law

NĐ 26_2005 về định giá tài sản trong HS – Newvison Law

Hãng luật Newvison xin gửi tới quý bạn đọc Nghị định số 26/2005/NĐ-CP về hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự như sau:

Chi tiết »

Luật cán bộ, công chức của quốc hội khóa XII kỳ họp thứ tư

Luật cán bộ, công chức của quốc hội khóa XII kỳ họp thứ tư

LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ TƯ SỐ 22/2008/QH12 NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2008   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật cán bộ, công chức.    CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chi tiết »

Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam sửa đổi năm 2003

Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam sửa đổi năm 2003

LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 10/2003/QH11 NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2003 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung một...

Chi tiết »

Bộ luật hình sự bổ sung số 37/2009/QH12 – Newvison Law

Bộ luật hình sự bổ sung số 37/2009/QH12 – Newvison Law

Công ty luật Newvison Law xin gửi tới quý bạn đọc luật hình sự bổ sung năm 2009. Các bạn có thể đọc, tham khảo và tải xuống theo đường dẫn phái dưới bài viết.  

Chi tiết »

1
Bạn cần hỗ trợ?