Văn bản khác

Biên bản Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Biên bản Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Ban hành kèm theo Công văn của Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường số 812/MTg ngày 17 tháng 4 năm 1996 về việc Ban hành mẫu đơn và “Quyết định phê chuẩn báo cáo ĐTM”     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – tự do – hạnh phúc ___________                                                                  ……….., ngày……tháng……năm ……   BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Chi tiết »

Biên bản về việc bàn giao tài liệu hủy – Newvision LawFirm

Biên bản về việc bàn giao tài liệu hủy – Newvision LawFirm

DOANH NGHIỆP                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                _______                                                             Độc lập – tự do – hạnh phúc           Số …./BB – DN                                                                         _______                                                                                                ……, ngày… tháng… năm…   BIÊN BẢN VỀ VIỆC BÀN GIAO TÀI LIỆU HỦY Về việc bàn giao tài liệu hủy

Chi tiết »

Bản khai đăng ký tên miền

Bản khai đăng ký tên miền

Nơi nhận: Trung tâm Internet Việt Nam Tầng 8 – 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại : (84-4) – 5564944 Fax            : (84-4) – 5564955 Email        : domain@vnnic.net.vn Website    : http://www.vnnic.net.vn   Cơ sở 2 Số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1 TP HCM Điện thoại: (84-8) – 9104280 Fax           : (84-8) – 9104281 Email       :  hcm@vnnic.net.vn Cơ sở 3    Số 42 Trần Quốc Toản, Tp Đà Nẵng Điện thoại:(84-511)- 843043 F ax         :(84-511)- 843044 Email      : dns3@vnnic.net.vn BẢN KHAI ĐĂNG...

Chi tiết »

Tìm hiểu về mẫu hợp đồng môi giới thương mại

Tìm hiểu về mẫu hợp đồng môi giới thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *********** HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI Số: [SO HD]/HĐMG             – Căn cứ Luật Thương mại nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.           – Căn cứ Nghị định [SO ND]/CP ngày [NGAY THANG NAM] của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Thương mại.

Chi tiết »

Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hợp đồng hợp tác kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——-o0o——-   HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH   Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản pháp lý khác có liên quan, các Bên dưới đây mong muốn được tiến hành hoạt động đầu tư tại Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh với nội dung và phạm vi được quy định...

Chi tiết »

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN ……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——o0o——- Hà Nội, ngày …… tháng ….. năm 20…..   QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ………..   Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần ……… được xây dựng trên cơ sở căn cứ vào quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công...

Chi tiết »

Quy chế chuyển nhượng cổ phần

Quy chế chuyển nhượng cổ phần

QUY CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN ………. (Ban hành kèm theo Quyết định số       /20…./QĐ-HĐQT  ngày tháng năm 20… của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ….) PHẦN I : QUY ĐỊNH CHUNG

Chi tiết »

Hợp đồng cho vay tiền

Hợp đồng cho vay tiền

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————- HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN   Hôm nay ngày …. tháng …. năm ….. Tại địa điểm: …………………………………………………………………………………………. (Nếu vay Ngân hàng và hợp tác xã tín dụng, thì có thêm yếu tố xét đơn xin của đương sự).

Chi tiết »

#Góc tham khảo# Giấy đề nghị chuyển nhượng chứng khoán

#Góc tham khảo# Giấy đề nghị chuyển nhượng chứng khoán

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN   Kính gửi: Công ty Cổ phần ……. Chúng tôi gồm:

Chi tiết »

++Mẫu đơn đề nghị đăng ký làm đại lý chuyển phát thư

++Mẫu đơn đề nghị đăng ký làm đại lý chuyển phát thư

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —–                                                                            ….., ngày      tháng     năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI LÝ CHUYỂN PHÁT THƯ CHO TỔ CHỨC CHUYỂN PHÁT NƯỚC NGOÀI                                  Kính gửi: Bộ Bưu chính Viễn thông

Chi tiết »

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                            ….., ngày      tháng     năm … ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP  KINH DOANH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT THƯ Kính gửi: Bộ Bưu chính Viễn thông Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25/5/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Chi tiết »

Bảng tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu

Bảng tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu

BẢNG TỔNG HỢP  NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU Tờ số:……..   Hợp đồng gia công số: ……………………………………. ngày ………………………. Thời hạn ……………………………………….. Phụ kiện hợp đồng gia công số: ……………………….. ngày ………………………. Thời hạn ……………………………………….. Bên thuê: ………………………………………………………. Địa chỉ …………………………………………………………………………..

Chi tiết »

Hợp đồng vận chuyển hàng hoá theo Pháp lệnh hợp đồng kinh tế !!!

Hợp đồng vận chuyển hàng hoá theo Pháp lệnh hợp đồng kinh tế !!!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *********** HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA Số: [SO HD]/HĐVCHH – Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước và Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế.

Chi tiết »

++Giấy ủy quyền họp Đại hội đồng cổ đông cho các doanh nghiệp

++Giấy ủy quyền họp Đại hội đồng cổ đông cho các doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   GIẤY ỦY QUYỀN   Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần ……… năm 20……..   Hôm nay, ngày………./………./ 2010, tại…………………………………………………………………………….. Tên tôi là:………………………………………………….. Mã cổ đông (trong thư mời ):……………………… Ngày sinh:………………………………………………… Quốc tịch: ……………………………………………….. Số CMND (Hộ chiếu):……………………………….. cấp ngày…………………………………………………….

Chi tiết »

Pháp lệnh án phí lệ phí tòa án số 10/2009/PL-UBTVQH12  ngày 27/2/2009

Pháp lệnh án phí lệ phí tòa án số 10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27/2/2009

PHÁP LỆNH ÁN PHÍ LỆ PHÍ TOÀ ÁN CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 10/2009/PL-UBTVQH12 NGÀY 27 THÁNG 02 NĂM 2009

Chi tiết »

1
Bạn cần hỗ trợ?