Văn bản khác

Hợp đồng chuyển nhượng vốn

Hợp đồng chuyển nhượng vốn

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN Giữa ____________________________________ (Bên Chuyển nhượng) với ____________________________________ (Bên Nhận Chuyển nhượng) HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN Hợp đồng Chuyển nhượng Vốn này được lập và ký kết vào ngày ____ tháng _____ năm 2009 tại huyện _______________________, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam:

Chi tiết »

Hợp đồng mua bán hàng hoá theo căn cứ pháp lệnh kinh tế

Hợp đồng mua bán hàng hoá theo căn cứ pháp lệnh kinh tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ********** HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA Số: [SO HD]/HĐMB – Căn cứ Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành của các cấp, các ngành. – Căn cứ vào đơn chào hàng (đặt hàng hoặc sự thực hiện thỏa thuận của hai bên).

Chi tiết »

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại của doanh nghiệp !!!

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại của doanh nghiệp !!!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *********** HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI      Số: [SO HD]/HĐQC – Căn cứ Luật thương mại nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. – Căn cứ Nghị định [SO NGHI DINH]/CP ngày [NGAY THANG NAM] của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thương mại.

Chi tiết »

#Newvision Law# Hợp đồng in dành cho các cơ sở in ấn

#Newvision Law# Hợp đồng in dành cho các cơ sở in ấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ********** HỢP ĐỒNG IN Số: ………./HĐIN – Căn cứ Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành của các cấp, các ngành. – Căn cứ vào đơn chào hàng (đặt hàng hoặc sự thực hiện thỏa thuận của hai bên).

Chi tiết »

Đơn xin cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Đơn xin cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

 CÔNG TY CỔ PHẦN ….. ————–     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————&———– Hà Nội, ngày     tháng    năm 20…   ĐƠN XIN CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN   Kính gửi:                    Công ty Cổ phần …..

Chi tiết »

Giấy chứng nhận phần vốn góp của cá nhân muốn làm cổ đông!!!

Giấy chứng nhận phần vốn góp của cá nhân muốn làm cổ đông!!!

CÔNG TY TNHH Số:    -CN/ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *******&******* GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP

Chi tiết »

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (v/v Bổ nhiệm Giám đốc công ty)

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (v/v Bổ nhiệm Giám đốc công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN Số: …-BB/ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *************    Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…   BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ( V/v bổ nhiệm Giám đốc công ty )

Chi tiết »

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông v/v Bầu chủ tịch HĐQT

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông v/v Bầu chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN Số: …-BB/ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******&******                                                           Hà Nội, ngày … tháng … năm 20….   BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ( V/v bầu Chủ tịch Hội đồ’ng quản trị công ty )

Chi tiết »

Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH1

Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH1

PHÁP LỆNH VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM Để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của con người, duy trì và phát triển nòi giống, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ vào...

Chi tiết »

Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2001 ngày 25 tháng 7 năm 2001

Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2001 ngày 25 tháng 7 năm 2001

PHÁP LỆNH BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT 2001   UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 36/2001/PL-UBTVQH10 NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2001 • Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả phòng, trừ sinh vật gây hại tài nguyên thực vật, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp hiện đại, bền vững, bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường và giữ gìn cân bằng hệ sinh thái; • Căn cứ vào Hiến pháp...

Chi tiết »

Pháp lệnh thú y năm 2004 ngày 29 tháng 4 năm 2004

Pháp lệnh thú y năm 2004 ngày 29 tháng 4 năm 2004

PHÁP LỆNH THÚ Y NĂM 2004 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 18/2004/PL-UBTVQH11 NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2004 VỀ THÚ Y Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ vào Nghị quyết số 21/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khoá XI, kỳ...

Chi tiết »

Chỉ thị số 05/2004/CT-BTC ngày 30 tháng 07 năm 2004

Chỉ thị số 05/2004/CT-BTC ngày 30 tháng 07 năm 2004

CHỈ THỊ SỐ 05/2004/CT-BTC CỦA BỘ TRUỞNG BỘ TÀI CHÍNH NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2004 VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI LUẬT KẾ TOÁN VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN LUẬT KẾ TOÁN

Chi tiết »

Công văn số 5495/BKH_ĐTNN ngày 26 tháng 7 năm 2006

Công văn số 5495/BKH_ĐTNN ngày 26 tháng 7 năm 2006

CÔNG VĂN SỐ 5495/BKH_ĐTNN ngày 26 tháng 7 năm 2006 Kính gửi: – Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ                         – Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương – Các Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công    nghệ cao, khu kinh tế

Chi tiết »

Chỉ thị số 15/2007/CT-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007

Chỉ thị số 15/2007/CT-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007

CHỈ THỊ SỐ 15/2007/CT-TTg NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Về một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Chi tiết »

Pháp lệnh bưu chính viễn thông số 43/2002/PL-UBTVQH10

Pháp lệnh bưu chính viễn thông số 43/2002/PL-UBTVQH10

PHÁP LỆNH BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG SÔ 43/2002/PL-UBTVQH10 Để phát triển nhanh và hiện đại hóa bưu chính, viễn thông, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động bưu chính, viễn thông; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X,...

Chi tiết »

1
Bạn cần hỗ trợ?