Biểu Mẫu

Sổ chi tiết công nợ theo đối tượng

Sổ chi tiết công nợ theo đối tượng

Bộ (Sở):…….. Đơn vị:……..                                   SỔ CHI TIẾT CÔNG NỢ THEO ĐỐI TƯỢNG                                             Đối tượng:………………………….                                      Từ ngày:…….…..Đến ngày:………………….   Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Nợ Có Số Ngày

Chi tiết »

Sổ chi tiết các tài khoản

Sổ chi tiết các tài khoản

            Bộ (Sở)………….                                                                                                                               Mẫu số: S43 – H Đơn vị:………….                                                                                                      (Ban hành theo quy định số: 999 –                                                                                                                                    ...

Chi tiết »

Cách lập Sổ chi tiết bán hàng

Cách lập Sổ chi tiết bán hàng

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Từ ngày………….Đến ngày…………………   Mã hàng:………………………Tên hàng………………………………….. Ngày Số Loại Diễn giải Số lượng bán Đơn giá Thành tiền Giảm giá Số lưọng trả lại Giá trị trả lại Thuế trong doanh thu Giá vốn Cộng Tổng cộng

Chi tiết »

Đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng

Đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng

Mẫu số: 10/GTGT Cơ sở:……………….                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:…………………….                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————–   Đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng Kính gửi: Cục thuế………………………   – Tên cơ sở kinh doanh:………………………………………………..Mã số thuế ……………. – Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….

Chi tiết »

Đơn đề nghị cấp phó bản giấy phép xây dựng

Đơn đề nghị cấp phó bản giấy phép xây dựng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÓ BẢN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG [1]                  Kính gửi: …………………………………………………………………….. [2] [1] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số____/2004/QĐ-UB ngày___/___/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố [2] Ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có công trình xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp  phép tùy theo thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng

Chi tiết »

Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (hoặc xây dựng cơ bản)

Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (hoặc xây dựng cơ bản)

            Bộ, Sở:…………….                                                                                                                                  Mẫu số: S43 – H             Đơn vị:…………..                                                                                                     (Ban hành theo quy định số: 999 – TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ Tài chính) SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ (HOẶC XÂY DỰNG CƠ BẢN) -Loại hoạt động:……………….………………………. -Tên sản phẩm, dịch vụ hoặc tên công trình:…………   Ngày tháng ghi sổ   CHỨNG TỪ   DIỄN GIẢI   TỔNG SỐ   GHI NỢ TÀI KHOẢN   GHI CÓ TÀI KHOẢN Số hiệu Ngày tháng Chia theo khoản mục chi...

Chi tiết »

Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở   Kính gửi: Uỷ ban nhân dân (*)………………………………………………………  

Chi tiết »

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc _______________   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG [1] Xây dựng mớimới Cải tạo, sửa chữa           [1] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết  định số:58 /2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

Chi tiết »

Đơn đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Đơn đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————                                                                                                          ….. ngày …. tháng …. năm …….. ĐƠN ĐĂNG KÝ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG Kính gởi: Bộ xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh ……… (Hoặc Sở Xây dựng tỉnh được Ủy quyền)

Chi tiết »

Tìm hiểu phiếu trả lương

Tìm hiểu phiếu trả lương

Bộ (Sở):…….. Đơn vị :……….                                   PHIẾU TRẢ LƯƠNG Tháng:……….Năm:……………. Phòng ban:…………………………………………………………………………………….. Mã nhân viên:………………………………………………………………………………… Tên nhân viên:……………………………………………………………………………….. Thu nhập:………………………………………………………………………………………. Khấu trừ:……………………………………………………………………………………….. Thực nhận:……………………………………………………………………………………..   Các khoản thu nhập:  

Chi tiết »

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

UBND TỈNH:                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ XÂY DỰNG                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (được ủy quyền)                                                              ———————- Số: …/….                                                                                                  …….. ngày … tháng ….. năm …… CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG

Chi tiết »

Phiếu trả lại đơn

Phiếu trả lại đơn

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUẬN: ……………..                                                                ...

Chi tiết »

Bản tường trình v/v đã từng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở

Bản tường trình v/v đã từng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc   BẢN TƯỜNG TRÌNH [1] V/v đã từng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở [1] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58/2004/ QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

Chi tiết »

Nguồn vốn đầu tư

Nguồn vốn đầu tư

Cơ quan cấp trên:…. Mẫu số B02-CĐT Đơn vị chủ đầu tư:… (Ban hành theo quy định số 214/2000/QĐ-BTC ngày 28/12/2000 của bộ tài chính) Ban quản lý dự án:… NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ Quý…..năm….. Đơn vị tính:….   Nguồn vốn   Số dư đầu quý Phát sinh tăng Phát sinh giảm Số dư cuối quý Quý báo cáo Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo Luỹ kế từ khởi công đến cuối quý báo cáo Quý báo cáo Luỹ kế từ...

Chi tiết »

Biên bản thanh lý hợp đồng Mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và Chuyển quyền sử dụng đất ở

Biên bản thanh lý hợp đồng Mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và Chuyển quyền sử dụng đất ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN THANH LÍ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VÀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở [1] [1] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy  ban nhân dân thành phố

Chi tiết »