cán bộ cấp cao hãng luật Newvision

Cán bộ cấp cao của Hãng Luật TGS: NGUYỄN VĂN KIM

 Thạc sĩ, Tiến sĩ, Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính Phủ

 Hiện đang công tác & làm việc tại Hãng Luật TGS (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội).

  • Là cử nhân luật từ năm 1985, Thạc sĩ chuyên ngành Luật năm 2004
  • Từ năm 2009 – 2013 học tập, đào tạo tại trường Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và trở thành Tiến sĩ Luật
  • Từ 09/ 1985 – 8/1990 Công tác tại Phòng Giáo vụ, Trường Đại học Luật Hà Nội
  • Từ 09/1990 – Nay Công tác tại Thanh tra Chính Phủ, Vụ Tổng hợp pháp chế; Trung tâm nghiên cứu khoa học; Ban nghiên cứu xây dựng các văn bản pháp luật thanh tra; Vụ Pháp chế; Vụ Tiếp dân và xử lý đơn thư; Cục giải quyết khiếu nại tố cáo và Thanh tra khu vực phía Bắc (Cục I); Vụ Pháp chế.
  • Có nhiều công trình khoa học đã công bố như:

+ Vai trò của Thanh tra Nhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chính;

+ Quyền Khiếu nại, tố cáo của công dân qua các giai đoạn phát triển;

+ Những vấn đề đặt ra trong Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi, bổ sung;

+ Bàn thêm về thẩm quyền của Tòa án hành chính;

+ Tổ chức Thanh tra Quốc hội ở một số nước trên thế giới;

+ Tổ chức giám sát hành chính ở một số hước trên thế giới;