Trung tâm ngoại ngữ sau khi được thành lập và đi vào hoạt động phải thực hiện theo đúng quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học được pháp luật quy định tại Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT. Trung tâm ngoại ngữ có thể ngừng hoạt động khi cơ quan nhà nước ra quyết định giải thể trung tâm, các trường hợp giải thể và trình tự giải thể trung tâm ngoại ngữ được quy định cụ thể:

giai-the-trung-tam-ngoai-ngu

Các trường hợp trung tâm ngoại ngữ bị giải thể:

– Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm ,tin học, ngoại ngữ;

– Khi hết thời gian đình chỉ mà không được khắc phục nguyên nhân thì dẫn đến việc đình chỉ;

– Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội;

– Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Trình tự, thủ tục giải thể:

a) Trình tự thực hiện

– Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải thể Trung tâm làm đơn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Sau khi thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập trung tâm.

– Tổ chức/cá nhân đến Sở Giáo dục và Đào tạo nhận kết quả.

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo

c) Thành phần hồ sơ

– Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn (tờ trình) đề nghị giải thể;

+ Biên bản họp thẩm định;

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

+ Bản thống kê, giải trình về chủng loại, số lượng và cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, học liệu  phục vụ cho chương trình đào tạo.

+ Các văn bản, giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

– Số lượng bộ hồ sơ: 03 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 30 ngày làm việc.