Doanh nghiệp khi được cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế sẽ được hoạt động kinh doanh dịch vụ này. Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm các nội dung rất chi tiết như phạm vi kinh doanh, tên doanh nghiệp…
Nên khi doanh nghiệp có sự thay đổi một trong các nội dung này doanh nghiệp phải làm thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế
Luật Du lịch năm 2005 quy định cụ thể về hồ sơ, thủ tục đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế như sau:

Đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Các trường hợp đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

Khi có sự thay đổi một trong các trường hợp sau, doanh nghiệp phải làm thủ tục đổi giấy phép:

– Thay đổi phạm vi kinh doanh lữ hành quốc tế của doanh nghiệp;

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

– Thay đổi tên doanh nghiệp, tên giao dịch, tên viết tắt của doanh nghiệp;

– Thay đổi loại hình doanh nghiệp mà doanh nghiệp đang kinh doanh.

Hồ sơ đề nghị đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm:

– Đơn đề nghị đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

– Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cũ doanh nghiệp đã được cấp.

– Giấy tờ liên quan đến các nội dung: phạm vi kinh doanh, người đại diện theo pháp luật, tên doanh nghiệp, tên giao dịch, tên viết tắt, loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp.

Thủ tục đổi giấy phép:

– Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi một trong các nội thuộc các trường hợp đổi giấy phép nêu trên, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương;

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương có trách nhiệm xem xét, đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan nhà nước về du lịch cấp Tỉnh biết.