BỘ TÀI CHÍNH                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                            Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

Số: 7876 /BTC- TCT

V/v lệ phí trước bạ                                     Hà Nội, ngày 26  tháng 6  năm 2006

Kính gửi:  Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương