Căn cứ pháp lý:

  • Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm như sau
Hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm
Hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm

Hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

  • Phiếu đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo và sự kiện giới thiệu mỹ phẩm (Phụ lục số 10 – MP);
  • Bản sao Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp đã đóng dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo;
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo đã đóng dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo;
  • Thư uỷ quyền của tổ chức, cá nhân công bố mỹ phẩm cho tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo và sự kiện giới thiệu mỹ phẩm nếu tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo và sự kiện giới thiệu mỹ phẩm không phải tổ chức, cá nhân đã công bố sản phẩm mỹ phẩm;
  • Tài liệu thuyết minh cho các tính năng và công dụng của sản phẩm trong trường hợp nội dung quảng cáo và nội dung trình bày tại hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm nêu tính năng và công dụng của sản phẩm nằm ngoài nội dung đã nêu trong Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;
  • 2 kịch bản quảng cáo mô tả rõ phần hình ảnh, phần lời, phần nhạc dự định sẽ quảng cáo hoặc 2 mẫu quảng cáo dự định sẽ phát hành đối với hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm hoặc tài liệu dự định trưng bày, phát hành tại hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm đối với hồ sơ đăng ký tổ chức hội thảo và sự kiện giới thiệu mỹ phẩm. Hồ sơ phải có dấu giáp lai của tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo và sự kiện giới thiệu mỹ phẩm

Cách lập hồ sơ

  • Hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm có thể lập cho một hoặc nhiều sản phẩm và được quảng cáo trên một hoặc nhiều phương tiện thông tin đại chúng khác nhau.
  • Mẫu quảng cáo và kịch bản quảng cáo mỹ phẩm có thể được lập cho một hoặc nhiều sản phẩm khác nhau.
  • Hồ sơ đăng ký tổ chức hội thảo và sự kiện giới thiệu mỹ phẩm có thể lập cho một hoặc nhiều sản phẩm được tổ chức ở một hoặc nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh, thành phố.