Theo quy định tại Luật an toàn thực phẩm năm 2010 và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm thì việc thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được quy định:

thu-hoi-giay-chung-nhan-an-toan-thuc-pham

Các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

  1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh không hoạt động ngành nghề kinh doanh thực phẩm đã đăng ký.
  2. Có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyển đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ sở cũ.
  3. Không đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
  4. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật về các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công thương và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có những quy định cụ thể thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.