1. Căn cứ pháp lý

Quyết định 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10/3/2013