Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, mức thu phí đăng ký và sử dụng mã số mã vạch đã được quy định cụ thể tại Thông tư số 232/2016/TT-BTC, Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch. Theo thông tư này, mức thu phí đối với mỗi loại mã là khách nhau, cụ thể từng loại mã được quy định:

Hướng dẫn sử dụng mã số mã vạch

 

– Đối với mức thu phí cấp và hướng dẫn sử dụng mã số mã vạch:

+ Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 (không phân biệt mã số đăng ký sử dụng) mức thu là 1.000.000đồng/mã.

+ Sử dụng mã địa điểm toàn cầu (GLN), mức thu 300.000đồng/mã.

+ Sử dụng mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số EAN-8 (GTIN-8) mức thu 300.000đồng/mã.

– Đối với đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài:

+ Hồ sơ có ít hơn hoặc bằng 50 mã sản phẩm mức thu 500.000 đồng/hồ sơ.

+ Hồ sơ trên 50 mã sản phẩm mức thu là 10.000 đồng/mã.

– Đối với phí duy trì sử dụng mã số mã vạch hàng năm (niên phí):

+ Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 10 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 100 số vật phẩm)  mức phí là 500.000đồng/năm.

+ Mã doanh nghiệp GS1 loại 9 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 1.000 số vật phẩm) mức phí là 800.000đồng/năm.

+ Mã doanh nghiệp GS1 loại 8 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 10.000 số vật phẩm) mức phí 1.500.000đồng/năm.

+ Mã doanh nghiệp GS1 loại 7 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 100.000 số vật phẩm) mức thu 2.000.000đồng/năm.

+ Sử dụng mã địa điểm toàn cầu (GLN) mức thu 200.000đồng/năm.

+ Mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số EAN-8 (GTIN-8) mức thu 200.000.

Trên đây mà mức phí cấp, duy trì mã số mã vạch mới được quy định. Các tổ chức, cá nhân cần nắm rõ để bảo vệ quyền lợi cho mình và đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật