CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN TÁI SẢN

                                                                                                   ……., ngày….tháng….năm…..

 

Tại (địa điểm): …………………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm có: