Thời gian qua một số Cục thuế địa phương phản ánh vướng mắc trong việc quyết toán thuế đối với doanh nghiệp bị phá sản theo quy định của Luật Phá sản số 21/2004/QH11; Sau khi trao đổi thống nhất với Toà án Nhân dân tối cao, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

BỘ TÀI CHÍNH

 

Số: 7050/BTC-TCT

            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

V/v: Quyết toán thuế đối với DN, HTX phá sản Hà nội, ngày 08  tháng 6  năm 2006

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Sau khi trao đổi thống nhất với Toà án Nhân dân tối cao, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tại Điều 14 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Điều 15 Luật thuế giá trị gia tăng đều quy định: Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, cơ sở kinh doanh phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế và gửi báo cáo quyết toán thuế với cơ quan thuế trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày có