Để có thể giúp đỡ các kế toán “update” thông tin một cách thường xuyên, văn phòng luật TGS ( Newvision Law) xin đưa ra danh mục hệ thống tài khoản kế toán mới được bạn hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC sẽ được áp dụng từ ngày 01/01/2017 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được thay thế hệ thống tài khoản cũ của kế toán theo Quyết Định 48/2006/QĐ-BTC từ trước.

he-thong-tai-khoan-theo-thong-tu-133

Sau đây, chúng tôi xin gửi đến các bạn hệ thống tài khoản kế toán được ban hành theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Thanks for watching!