Bài viết dành cho các “accountant” khi viết hóa đơn cần hết sức chú ý về thứ tự ( ghi không theo thứ tự)
Dưới đây là điều luật bổ sung của Tổng cục thuế về điều này

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC THUẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                       
Số: 2114/TCT-PCCS Hà Nội, ngày 15  tháng 6   năm 2006
V/v: xử lý hoá đơn ghi không theo số thứ tự

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4284 /CT-TTr1-Đ4 ngày 8/5/2006 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn xử lý hành vi ghi hoá đơn không theo số thứ tự,  Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Việc ghi hoá đơn không theo số thứ tự là vi phạm quy định tại tiết c khoản 1 Điều 9 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn. Tuy nhiên, Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế chưa có quy định mức phạt đối với hành vi ghi hoá đơn không theo số thứ tự. Tổng cục thuế xin ghi nhận ý kiến phản ánh của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh để tham gia khi sửa đổi, bổ sung các Nghị định nêu trên.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.