Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan và đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị xã hội và hội.Dự kiến sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017.

Cách tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức từ ngày 01/7/2017
Cách tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức từ ngày 01/7/2017

-Tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được hưởng lương theo mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2017 bằng 1.300.000 đồng/tháng nhân với(x)  Hệ số lương hiện hưởng.

– Phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được hưởng lương theo mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2017 (nếu có) bằng 1.300.000 đồng/tháng nhân với(x) Hệ số phụ cấp hiện hưởng như sau:

Cách tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức từ ngày01/7/2017

Đồng thời cũng quy định rõ các đối tượng áp dụng trong việc tính lương, phụ cấp này theo mức lương cơ sở, mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có), phụ cấp tính theo phần trăm (%) mức lương cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)