Mức lương cơ sở là mức lương được dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng cũng như thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Mức lương cơ sở không được điều chỉnh theo một chu kỳ mà phải dựa trên khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng cũng như tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

chinh-sach-che-do-tien-luong-voi-nguoi-lao-dong

Ngày 11/11/2016, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước, trong đó có tin vui đến với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang – đối tượng được áp dụng mức lương cơ sở. Tại Điều 2 của Nghị quyết, Quốc hội đã bàn giao cho Chính phủ: “Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.”

Theo đó, ngày 24/04/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định  47/2017/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Trong đó, tại Khoản 2 Điều 3 của Nghị định lại một lần nữ khẳng định: “Từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng.”

Như vậy, mức lương cơ sở đã tăng 90.000 đồng (tăng khoảng 5%) so cới mức cũ, đảm bảo thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không bị giảm so với mức đang được hưởng.