Công ty Luật Newvision law hướng dẫn quy trình thủ tục giải thể công ty/doanh nghiệp mới nhất dành cho công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty liên doanh chi tiết và đầy đủ theo quy định năm của pháp luật…

quy trình thủ tục giải thể công ty mới nhất

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

– Thông báo về việc giải thể công ty/doanh nghiệp

– Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp

– Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán các khoản nợ về thuế và nợ bảo hiểm xã hội;

– Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;

– Xác nhận của Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản về việc doanh nghiệp đã tất toán tài khoản

– Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể theo quy định.

– Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế

– Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã nộp, huỷ con dấu theo quy định

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Báo cáo việc thực hiện giải thể doanh nghiệp có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ và giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động.

– Thời gian giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Trình tự, thủ tục giải thể công ty/doanh nghiệp

Bước 1: Doanh nghiệp thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

– Lý do giải thể;

– Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

– Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Quyết định giải thể công ty/doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên 1 tờ báo viết hoặc là báo điện tử trong 3 số liên tiếp.

– Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ.

Bước 2: Thủ tục về thuế

Để thực hiện thủ tục giải thể công ty/doanh nghiệp thì doanh nghiệp tiến hành thủ tục xin cấp Thông báo đóng mã số thuế tại Chi cục thuế trực thuộc với Hồ sơ giải thể tại chi cục thuế bao gồm:

– Thông báo giải thể

– Biên bản họp Hội đồng thành viên/ HĐCĐ về việc giải thể doanh nghiệp

– Quyết định giải thể doanh nghiệp của Chủ sở hữu công ty/ HĐTV/ HĐCĐ

– Xác nhận đóng Mã số hải quan tại Tổng cục Hải quan

– Công văn xin chấm dứt hiệu lực Mã số thuế của công ty;

– Bản sao có công chứng Giấy chúng nhận Đăng ký kinh doanh

Bước 3: Thủ tục về Dấu pháp nhân

Doanh nghiệp tiến hành các thủ tục trả con dấu pháp nhân tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hôi – Công an thành phố nơi doanh nghiệp được cấp GCN Đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ thực hiện việc trả con dấu gồm:

– Công văn trả dấu;

– Bản chính GCN đăng ký mẫu dấu;

– Dấu pháp nhân;

– Bản sao GCN đăng ký kinh doanh có công chứng;

Bước 4: Thủ tục về Sở kế hoạch & Đầu tư

Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ và nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh – nơi doanh nghiệp được cấp GCN.

Hồ sơ giải thể công ty/doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh bao gồm:

– Thông báo về việc giải thể;

– Quyết định về việc giải thể doanh nghiệp của Chủ sở hữu công ty/HĐTV/HĐCĐ;

– Biên bản hợp HĐTV/HĐCĐ về việc giải thể doanh nghiệp

– Biên bản thanh lý tài sản và thanh toán hết các khoản nợ;

– Công văn đóng tài khoản (hoặc cam kết chưa mở tài khoản Ngân hàng)

– Ba số báo liên tiếp đăng thông báo giải thể doanh nghiệp

– Thông báo đóng mã số thuế

– Giấy chứng nhận đã thu hôi con dấu

– Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư sẽ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính sau 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.