Các cơ sở khám chữa bệnh được Nhà nước quản lý thông qua Giấy phép hoạt động
Sau khi được cấp Giấy phép, cơ sở đó mới có thể thực hiện việc dịch vụ y tế và trong thời gian sau đó khi cơ sở hoạt động thì cơ quan có thẩm quyền vẫn duy trì quản lý bằng việc nếu cơ sở đó không đáp ứng được điều kiện để duy trì Giấy phép thì có thể bị thu hồi hoặc đình chỉ Giấy phép hoạt động

Luật khám chữa bệnh 2009 và Thông tư 41/2011/TT-BYT quy định về vấn đề này như sau:

 

thu-hoi-giay-phep-co-so-kinh-doanh

Các trường hợp cơ sở khám chữa bệnh bị thu hồi Giấy phép hoạt động gồm:

– Giấy phép hoạt động được cấp không đúng thẩm quyền. Thẩm quyền cấp Giấy phép thuộc Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tùy từng trường hợp mà thẩm quyền thuộc về một trong 3 chủ thể có thẩm quyền này.

– Cơ sở khám chữa bệnh không bảo đảm các điều kiện cần thiết để được cấp Giấy phép.

– Sau 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép hoạt động mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không hoạt động.

– Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tạm dừng hoạt động trong thời gian 12 tháng liên tục hoặc chấm dứt hoạt động.

 

Về thẩm quyền thu hồi, đình chỉ Giấy phép hoạt động:

– Khi phát hiện một trong các trường hợp làm căn cứ để thu hồi Giấy phép thì Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động theo thẩm quyền của mình. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép sẽ có thẩm quyền thu hồi Giấy phép.

– Trong trường hợp phát hiện cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có sai sót chuyên môn hoặc không bảo đảm một trong các điều kiện để cấp Giấy phép hoạt động thì tùy theo tính chất, mức độ sai sót, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

– Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thủ tục thu hồi Giấy phép hoạt động; thủ tục và thời gian đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

– Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có thẩm quyền quy định thủ tục thu hồi Giấy phép hoạt động; thủ tục và thời gian đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.