Theo điều 12 Thông tư 37/2014/TT-BTNMT về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định về việc xử lý trường hợp tổ chức bị thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất như sau:

 

truong-hop-khong-duoc-boi-thuong-khi-thu-hoi-dat

Ảnh minh họa

− Khi Nhà nước thu hồi đất của tổ chức mà bị thiệt hại về tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng; phải di dời đến cơ sở mới thì được sử dụng tiền bồi thường tài sản để đầu tư tại cơ sở mới theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

− Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp có nguồn sốc từ ngân sách nhà nước; tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm khi Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất. Trường hợp tổ chức phải di dời đến cơ sở mới thì được hỗ trợ bằng tiền theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; mức hỗ trợ tối đa không quá mức bồi thường về đất đối với đất thu hồi và do tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất chi trả.

⇒ Như vậy, đối với trường hợp tổ chức bị thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất thì sẽ được bồi thường bằng tài sản hoặc bằng tiền cho các trường hợp cụ thể.